СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-13072016-137 Дата и час на публикуване: 13.07.2016 10:23

  Открита процедура

  “Предоставяне на услуги на община Суворово по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на община Суворово”

  Лице за контакт - Николай Стефанов - Директор Дирекция "УТИП"

  тел. 05153/ 25 50, факс: 05153/ 25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-07032016-133 Дата и час на публикуване: 07.03.2016 8:31

  Публична покана

  „ Оказване на неотложна медицинска помощ при обслужване на пациенти от населените места на Община Суворово за 2016/2017г.”

   лице за контакт - Венцислав Райчев

  директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153 3333/вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raickevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-11102016-141 Дата и час на публикуване: 11.10.2016 13:51

  Ппоцедури на договаряне

  „Доставка на горива за зареждане на МПС – собственост на Община Суворово с карти за безналично плащане“

   Вид на процедурата - обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки)

  лице за контакт - Венцислав Райчев

  директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153 3333/вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-11082016-138 Дата и час на публикуване: 11.08.2016 8:37

  Ппоцедури на договаряне

  „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за Община Суворово”

   ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, т. 12, ЧЛ.19, АЛ.1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20, АЛ. 2, Т. 2  ОТ ЗОП


  лице за контакт - Венцислав Райчев

  директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153 3333/вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО