СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
 • № O-07032017-151 Дата и час на публикуване: 07.03.2017 13:14

  Обществена поръчка: Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ: “РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ” – ГР. СУВОРОВО”

  Лице за контакт - Николай Стефанов

  Директор на дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-06032017-576 Дата и час на публикуване: 06.03.2017 16:58

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-24022017-573 Дата и час на публикуване: 24.02.2017 9:58

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП, ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП, ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

  Към: „Оказване на неотложна медицинска помощ при обслужване на пациенти от населените места на Община Суворово за 2017/2018г.”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-23022017-143 Дата и час на публикуване: 23.02.2017 9:29

  Обществена поръчка: Ппоцедури на договаряне

  „Оказване на неотложна медицинска помощ при обслужване на пациенти от населените места на Община Суворово за 2017/2018г.”

   Вид на процедурата - обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

  лице за контакт - Венцислав Стоянов Райчев

  директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153 3333/вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО