СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-16122019-180 Дата и час на публикуване: 16.12.2019 9:53

Обществена поръчка: Публично състезание

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на Община Суворово”

 лице за контакт - Венцислав Райчев

директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

тел. 05153 3333/вътр.406

факс 05153/2160

email: raichevv@abv.bg

Хронология

 • 24.03.2023 10:30

  Информация за датата и основанието за приключване на договора

  Обявление за приключване на договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 17.10.2022 13:32

  Допълнително споразумениe за изменениe на договора за обществена поръчка

  Допълнително споразумение към договор и обявление за изменение на поръчката

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 03.06.2020 11:28

  Допълнително споразумение за изменение на договора за обществена поръчка

  Допълнително споразумение към договор и обявление за изменение на поръчката

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 05.03.2020 13:31

  Обявление за възложена поръчка

  Обявление за възложена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 05.03.2020 8:43

  Договор по обществената поръчка заедно със задължителните приложения към него

  Договор с изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 13.02.2020 16:59

  Решение за избор на изпълнител

  Решение за избор на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 24.01.2020 9:32

  Протокол и доклад на комисията за провеждане на процедурата

  Протокол №3 и Доклад на комисията

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 20.01.2020 15:29

  Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 20.01.2020 15:17

  Протокол на комисията за провеждане на процедурата

  Протокол №2 за разглеждане на допълнително представени документи от «ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ» ООД и «КУМЕР» ООД за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и за разглеждане и оценка на техническите предложения на всички участници в съответвствие с поставените от възложителя критерии за оценка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 09.01.2020 14:53

  Протокол №1 на комисията за провеждане на процедурата

  Протокол за отваряне на получените опаковки, разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 16.12.2019 16:29

  Документация за участие в процедурата

  Откриване на процедура

  ВИЖ ПОДРОБНО