СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № C-17122019-9 Дата и час на публикуване: 17.12.2019 13:30

Пазарна консултация

„Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство”

 Лице за контакт - Десислава Тодорова Георгиева

Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология