СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-02112017-159 Дата и час на публикуване: 02.11.2017 13:13

Обществена поръчка: Публично състезание

„Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици: „Хан Крум“, част от ул. „Баба Тонка“ (от ул. „Хан Крум“ до ул. „Стефан Караджа“), ул. „Кочо Честименски“ ( от ул. „Бачо Киро“) и ул. „Ильо Войвода“ (от ул. „Панагюрище“) в гр. Суворово“

Лице за контакт - Николай Стефанов Стефанов

Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология

 • 02.10.2018 15:36

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 04.09.2018 11:24

  Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка

  Анекс № 1 към договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 02.04.2018 13:40

  ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНA ПОРЪЧКA ЗАЕДНО СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

  ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНA ПОРЪЧКA ЗАЕДНО СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 26.02.2018 16:30

  РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 26.02.2018 16:28

  Протоколи от работата на комисията

  Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 06.02.2018 9:53

  СЪОБЩЕНИЕ

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 19.12.2017 17:15

  П Р О Т О К О Л № 1 ОТ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ, ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО ИМ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 2 ОТ ППЗОП ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

  Протокол № 1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 24.11.2017 16:50

  Разяснения съгласно чл. 180 от ЗОП

  Разяснения съгласно чл. 180 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 03.11.2017 8:53

  Технически проекти

  Технически проекти

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 02.11.2017 14:57

  Публично състезание

  Документация за обществена поръчка с приложения

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 02.11.2017 14:49

  Публично състезание

  Обявление и Решение за откриване на обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ