СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-11062020-187 Дата и час на публикуване: 11.06.2020 14:17

Обществена поръчка: Публично състезание

„Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство”

 Лице за контакт - Десислава Тодорова Георгиева

Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

тел. 05153/25 50, факс: 05102/9908

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология