СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-11082016-138 Дата и час на публикуване: 11.08.2016 8:37

Обществена поръчка: Ппоцедури на договаряне

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за Община Суворово”

 ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, т. 12, ЧЛ.19, АЛ.1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20, АЛ. 2, Т. 2  ОТ ЗОП


лице за контакт - Венцислав Райчев

директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

тел. 05153 3333/вътр.406

факс 05153/2160

email: raichevv@abv.bg

Хронология

 • 26.03.2020 11:00

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 05.02.2020 14:00

  Допълнително споразумение за изменение на договора за обществена поръчка

  Допълнително споразумение към договор и обявление за изменение на поръчката

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 10.01.2020 15:15

  Допълнително споразумение за изменение на договора за обществена поръчка

  Допълнително споразумение към договор и обявление за изменение на поръчката

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 21.10.2019 9:45

  Допълнително споразумение към договора

  Допълнително споразумение

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 10.11.2016 13:47

  Договор за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към него

  Договор за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към него и Обявление за възложена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 04.10.2016 10:01

  Решение по чл.181, ал.6 от ЗОП за завършване на процедурата

  Решение за избор на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 04.10.2016 9:59

  Доклад на комисията за провеждане на процедурата

  доклад за резултатите от работата на комисията

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 04.10.2016 9:57

  Протокол на комисията за провеждане на процедурата

  Протокол №3 за отваряне на плик «Предлагани ценови параметри», оценяване на офертите и класиране на участниците

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 04.10.2016 9:55

  Протокол на комисията за провеждане на процедурата

  Протокол №2 за разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците в съответвствие с поставените от възложителя критерии за оценка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 20.09.2016 15:51

  Съобщение до участниците, съгласно чл.57, ал.3 от ППЗОП

  Съобщение до участниците, съгласно чл.57, ал.3 от ППЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 14.09.2016 15:03

  Протокол на комисията за провеждане на процедурата

  Протокол №1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 29.08.2016 16:55

  Във връзка с постъпило искане за разяснения по условията на обществената поръчка

  Разяснения по чл.180, ал.2 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.08.2016 15:29

  На основание чл.179, ал.1 от ЗОП

  Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.08.2016 15:29

  На основание чл.179, ал.1 от ЗОП

  Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.08.2016 16:13

  Към документация за участие в процедурата

  Допълнителна публикация на три от страниците от настоящата документация, които не се четат

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.08.2016 10:59

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА, ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА, ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, т. 12, ЧЛ.19, АЛ.1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО