СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-11102016-141 Дата и час на публикуване: 11.10.2016 13:51

Обществена поръчка: Ппоцедури на договаряне

„Доставка на горива за зареждане на МПС – собственост на Община Суворово с карти за безналично плащане“

 Вид на процедурата - обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки)

лице за контакт - Венцислав Райчев

директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

тел. 05153 3333/вътр.406

факс 05153/2160

email: raichevv@abv.bg

Хронология

 • 23.08.2017 9:07

  Договор за обществената поръчка с изпълнителя

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 23.11.2016 10:19

  Договор за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към него

  Договор за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към него

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 27.10.2016 13:43

  Протокол на комисията за провеждане на процедурата

  Протокол за отваряне на получените опаковки, разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 19.10.2016 13:18

  Съобщение съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП и чл.57, ал.3 от ППЗОП

  Съобщение съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП и чл.57, ал.3 от ППЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.10.2016 16:24

  Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, документация, образци на документи

  Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки)

  ВИЖ ПОДРОБНО