СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-16032018-160 Дата и час на публикуване: 16.03.2018 8:45

Обществена поръчка: Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

“Доставка чрез покупка на един брой употребявана специализирана техника – колесен багер – товарач за нуждите на Община Суворово”

 Вид на процедурата - обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

лице за контакт - Венцислав Стоянов Райчев

директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

тел. 05153 3333/вътр.406

факс 05153/2160

email: raichevv@abv.bg

Хронология

 • 18.04.2018 15:06

  Протокол на комисия

  Приемо-предавателен протокол

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.04.2018 14:49

  Договор за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към него

  Договор за обществената поръчка с изпълнителя

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 30.03.2018 8:34

  Протокол на комисията за провеждане на процедурата

  Протокол за отваряне на получените опаковки, разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 23.03.2018 17:07

  Информация за удължаване на срока за приемане на оферти и съобщение съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 16.03.2018 14:36

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП, ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП, ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, ПРОЕКТО-ДОГОВОР

  Документация за участие

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 16.03.2018 14:33

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП, ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП, ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, ПРОЕКТО-ДОГОВОР

  Документация за участие

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ