СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-22022017-142 Дата и час на публикуване: 22.02.2017 10:22

Обществена поръчка: Открита процедура

"Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор по проект "Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство "Свети Георги Победоносец" - гр. Суворово"

Вид на процедурата - публично състезание (глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки)

Лице за контакт - Николай Стефанов - Директор Дирекция "УТИП"

тел. 05153/ 25 50, факс: 05153/ 25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология