СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-25022016-132 Дата и час на публикуване: 25.02.2016 10:04

Обществена поръчка: Открита процедура

,,Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа и асфалтови настилки на територията на община Суворово“

 Лице за контакт - Николай Стефанов - Директор Дирекция "УТИП"

тел. 05153/ 25 50, факс: 05153/ 25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология

 • 09.12.2020 13:33

  Обявление за изпълнен договор

  Обявление за изпълнен договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 24.10.2016 11:13

  Информация за сключен договор

  Информация за сключен договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 24.10.2016 10:44

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор за обществена поръчка и информация за сключен договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 19.10.2016 16:31

  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка

  Освобождаване на гаранции за участие в обществена поръчка

  Освобождаване на гаранции за участие в обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 29.06.2016 19:51

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

  Освобождаване на гаранции за участие в обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 13.06.2016 10:45

  РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73 ОТ ЗОП

  Решение №262/13.06.2016г. на Кмета на Община Суворово

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 13.06.2016 10:45

  ПРОТОКОЛИТЕ И ДОКЛАДИТЕ НА КОМИСИИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗАЕДНО С ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ

  Протокол №3, Протокол №4 и Протокол №5

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 31.05.2016 9:10

  СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 69А, АЛ. 3 ОТ ЗОП

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 14.04.2016 15:13

  ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 68, АЛ. 7 ОТ ЗОП

  Протокол №1 и Протокол №2

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 25.02.2016 11:00

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 14, АЛ. 3, Т.1

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА, ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  ВИЖ ПОДРОБНО