СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-26032018-161 Дата и час на публикуване: 26.03.2018 14:20

Обществена поръчка: Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

„Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на ул. „Панагюрище“ (от ОК 262 до ОК 245) и ул. „Ген. Столетов“ (от ОК 139 до ОК 244) в гр. Суворово“

Лице за контакт - Николай Стефанов Стефанов

Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология

 • 10.05.2018 14:52

  ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗАЕДНО СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО

  ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 25.04.2018 15:38

  ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

  ПРОТОКОЛ № 1 И ПРОТОКОЛ № 2

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.04.2018 16:46

  ПРОТОКОЛ №1 ОТ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ, ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, КАСАЕЩИ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

  Протокол № 1 от работата на комисията

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 02.04.2018 17:18

  Съобщение относно удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Съобщение относно удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 31.03.2018 16:30

  Съобщение

  Поради задължението за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид, което влиза в сила от 1 април 2018 г., участниците в обществената поръчка следва да подават ЕЕДОП в електронен вид, съгласно Методическо указание изх.№МУ-4 на Агенция по обществени поръчки. Електронният ЕЕДОП е достъпен на https://ec.europa.eu/tools/espd , като се използва прикачения файл XML, на Възложителя се представя ЕЕДОП, подписан с електронен подпис в PDF формат.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 26.03.2018 16:05

  ОБЯВА И ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с приложения към нея

  ОБЯВА И ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО