СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-26082016-139 Дата и час на публикуване: 26.08.2016 9:32

Обществена поръчка: Ппоцедури на договаряне

“Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Суворово”

 ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12, ЧЛ.19, АЛ.1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20, АЛ. 2, Т. 2  ОТ ЗОП


лице за контакт - Венцислав Райчев

директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

тел. 05153 3333/вътр.406

факс 05153/2160

email: raichevv@abv.bg

Хронология

 • 15.11.2017 16:15

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 10.11.2016 13:45

  Договор за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към него

  Договор за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към него и Обявление за възложена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 11.10.2016 10:43

  РЕШЕНИЕ ПО ЧЛ.181, АЛ.6 ОТ ЗОП ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

  Решение за избор на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.10.2016 10:40

  Доклад на комисията за провеждане на процедурата

  Доклад за резултатите от работата на комисията

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.10.2016 10:39

  Протокол на комисията за провеждане на процедурата

  Протокол №4 за отваряне на плик «Предлагани ценови параметри» и класиране на участниците

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.10.2016 10:37

  Протокол на комисията за провеждане на процедурата

  Протокол №3 разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците в съответвствие с поставените от възложителя критерии за оценка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.10.2016 10:36

  Протокол на комисията за провеждане на процедурата

  Протокол №2 за разглеждане на допълнително представени документи от Участник № 1 – «АМУРАА-КОНСЕРВ-68» ООД

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 04.10.2016 10:53

  Съобщение до участниците, съгласно чл.57, ал.3 от ППЗОП

  Съобщение до участниците, съгласно чл.57, ал.3 от ППЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 21.09.2016 13:32

  Протокол на комисията за провеждане на процедурата

  Протокол №1 за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП на участниците в съответствие с изискванията към личностното състояние и критериите за подбор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 26.08.2016 14:38

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, т. 12, ЧЛ.19, АЛ.1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА, ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА, ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

  ВИЖ ПОДРОБНО