СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-30092014-100 Дата и час на публикуване: 30.09.2014 14:01

Обществена поръчка: Ппоцедури на договаряне

Доставка на горива за Община Суворово за срок от една година, както следва:- автомобилен бензин А 95 Н, автомобилен бензин А 96 и дизелово гориво за нуждите на общинска администрация и Домашен социален патронаж гр.Суворово; -дизелово гориво за отопление за нуждите на общинска администрация, Домашен социален патронаж гр.Суворово, ОУ "Христо Ботев" с.Чернево, ОДЗ "Буратино" гр.Суворово и СОУ "Н.Й.Вапцаров" гр.Суворово.

Обекта на поръчката е доставка на стоки определени от списъка предложен от ДКСБТ и одобрен от Министерски съвет в Правилника за прилагане на ЗОП, съгласно Приложение към чл.38, ал.1.

Прогнозни количества:

- за автомобилен бензин А 95 Н - 5 000 л;

- за автомобилен бензин А 96 - 1 000 л;

- дизелово гориво - 16 000 л;

- дизелово гориво за отопление - 70 000 л.

Хронология