СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-11082017-156 Дата и час на публикуване: 11.08.2017 10:22

Обществена поръчка: Ппоцедури на договаряне

“Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня и Домашен социален патронаж, находящи се в гр.Суворово”

 Вид на процедурата - обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

лице за контакт - Венцислав Стоянов Райчев

директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

тел. 05153 3333/вътр.406

факс 05153/2160

email: raichevv@abv.bg

Хронология

 • 02.10.2017 15:53

  Договор за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към него

  Договор за обществената поръчка с изпълнителя

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.09.2017 8:53

  Протокол №2 на комисията за провеждане на процедурата

  Протокол №2 за разглеждане и оценка на допълнително представените документи и класиране на участниците

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 30.08.2017 11:44

  Протокол №1 на комисията за провеждане на процедурата

  Протокол №1 за отваряне на получените опаковки, разглеждане и оценка на офертите на участниците

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 24.08.2017 14:43

  Съобщение съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП и чл.57, ал.3 от ППЗОП

  Съобщение съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП и чл.57, ал.3 от ППЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 14.08.2017 13:18

  Документациите за участие в процедурата

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП, ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП, ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

  ВИЖ ПОДРОБНО