СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
 • № O-06032017-576 Дата и час на публикуване: 06.03.2017 16:58

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-24022017-573 Дата и час на публикуване: 24.02.2017 9:58

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП, ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП, ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

  Към: „Оказване на неотложна медицинска помощ при обслужване на пациенти от населените места на Община Суворово за 2017/2018г.”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-23022017-143 Дата и час на публикуване: 23.02.2017 9:29

  Обществена поръчка: Ппоцедури на договаряне

  „Оказване на неотложна медицинска помощ при обслужване на пациенти от населените места на Община Суворово за 2017/2018г.”

   Вид на процедурата - обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

  лице за контакт - Венцислав Стоянов Райчев

  директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153 3333/вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-22022017-142 Дата и час на публикуване: 22.02.2017 10:22

  Обществена поръчка: Открита процедура

  "Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор по проект "Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство "Свети Георги Победоносец" - гр. Суворово"

  Вид на процедурата - публично състезание (глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки)

  Лице за контакт - Николай Стефанов - Директор Дирекция "УТИП"

  тел. 05153/ 25 50, факс: 05153/ 25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО